Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma

İşbu Aydınlatma Metni; Rekor Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (REKOR) sorumlusu olduğu kişisel verilere ilişkin uygulamaları hakkında kişileri aydınlatma amacı taşımakta olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde elde edilerek işlenen kişisel verilerin tümü için geçerlidir.
REKOR Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini ihtiyaç duyulması halinde güncelleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

REKOR, kauçuk üretimi ve satışı alanında yürüttüğü ticari faaliyeti gereği ilişkide bulunduğu gerçek kişilerce (ör: müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları, bayileri, danışmanları ve bunların çalışanları, kendisine iş başvurusunda bulunan adaylar vb.) kendisine gönüllü olarak emanet edilen kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki, ticari ve mali bilgileri gibi kişisel verileri e-posta dahil tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da form ve benzeri basılı evrak gibi otomatik olmayan yollarla, tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde ilgili kişilerin verileri kullanmadan önce açık rızalarını alarak elde eder.

Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için doğrudan doğruya gerekli olması halinde, REKOR’un hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi yahut bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu takdirde elde edilebilir. REKOR  kişisel verileri ayrıca meşru menfaatleri için zorunlu olduğu ölçüde elde edebilecek olup, bu hallerde temel hak ve özgürlüklere zarar vermemeye dikkat eder. İlgili kişilerin kendileri tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler REKOR tarafından işlenebilecektir.

Kişisel veriler fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan bir kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için de zorunlu olduğu ölçüde elde edilebilir ve işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
REKOR ticari faaliyetini yürütürken; imalat, sevkiyat, stok ve depolama, pazarlama, satış, süreçlerinin takip ve yönetimi, siparişlerin takibi ve karşılanması, hizmet, hammadde, makine ve benzeri satın alımların yürütülmesi, güvenlik, ödeme yapılması ve tahsilat takibi, bütçe ve finansal planlama, risk ve  şikayet yönetimi, hizmet kalitesinin temini ve kontrolü, ürün geliştirme ve planlama, raporlama, kaynak yönetimi, şirket içi idari operasyonların yürütülmesi gibi meşru ticaret ve iş amaçlarıyla ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kişisel verileri  kendi kontrolündeki veri kayıt sistemlerinde muhafaza edebilir, görüntüleyebilir, kullanabilir ve  analiz edebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Kişisel veriler yukarıda yer verilen hukuki sebep ve amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde ve yine her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; gerekli hallerde açık rıza alınarak aşağıdaki kişi grupları ile paylaşılabilir:
•    REKOR’un müşterileri
•    REKOR  Türkiye’nin ticari faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçileri, danışmanları vb.
•    REKOR’un bayileri ve iş ortakları  
•    Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar
•    Önceden rızanızın alındığı diğer üçüncü kişiler
REKOR’a yukarıda tanımlanan ticari iş ve işlemler kapsamında size ait olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerini emanet ederken de, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, gerekli hallerde açık rızalarının alınması ve ilgili mevzuata uygun davranılması hususlarında gerekli özen ve hassasiyeti göstermenizi beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında
-    kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
-    işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
-    Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
-    yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini öğrenebilir,
-    Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,  
-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve
-    kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan hususlarda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, yazılı olrak, Velibaba Sanayi Bölgesi & Mimar Sinan Caddesi No:17, 34896 Pendik/İstanbul adresine posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.